I. Cel:

 1. Upowszechnienie triathlonu wśród młodzieży i dorosłych jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Konina, powiatu konińskiego oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru.
 3. Promocja miasta Konina, na skalę krajową, pokazanie walorów turystycznych.
 4. Aktywizowanie mieszkańców Konina do aktywności fizycznej.

II. Organizatorzy:

 1. Organizatorem cyklu SAMSUNG River Triathlon Series jest Fundacja Jeszcze wiecej sportu z siedzibą: Koło, ul. Kolejowa 12/10, 62-600 Koło NIP 6662125844 REGON 387581050 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000871060.
 2. Urząd Miasta w Koninie.
 3. MOSiR w Koninie.

III. Termin i miejsce:

 1. Triathlon odbędzie się w dniu 4 lipca 2021.
 2. Start dystansu 1/8 IM nastąpi o godzinie 10:45 z okolic mostu przy rzece Warcie. Metoda rolling start.
 3. Meta i strefa zmian będą znajdowały się w okolicy Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie.

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. W zawodach może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (4 lipca 2021) będzie miał ukończone 14 lat i więcej. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w triathlonie.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).
 3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: dowód osobisty lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.

V. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać od 9 stycznia 2021 roku do 27 czerwca 2021 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.RiverTriathlon.pl. Po 27 czerwca zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
 2. Organizator ustala limit zgłoszeń na 40 sztafet. Po wyczerpaniu tego limitu - nie będzie możliwości wzięcia udziału w zawodach dla kolejnych zespołów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia zawodników oraz Partnerów triathlonu w tym elity poza wyznaczonym limitem.
 4. Zgłoszenia dokonuje kapitan sztafety.
 5. Za zgłoszoną sztafetę uważa się taką, której kapitan wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową.
 6. Każda ze zgłoszonych sztafet (wszyscy zawodnicy z drużyny) musi zostać zweryfikowana w biurze zawodów (w dniu 4 lipca 2021).
 7. Od dnia 9 stycznia do dnia 27 czerwca 2021 roku będzie istniała możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika.

VI. Biuro zawodów:

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się w namiocie przy strefie zmian w okolicy Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie.
 2. Biuro zawodów dla dystansu 1/8 IRONMAN w tym sztafet będzie czynne w dniu imprezy (11 lipca 2021) w godzinach 7:00-9:15.

VII. Trasa, dystans i limity czasowe:

 1. Trasa pływacka wyznaczona będzie na rzece Warcie, w jednym kierunku, z prądem rzeki
 2. Trasa konkurencji rowerowej i biegowej przebiega drogami publicznymi.
 3. Dystans: 475 m pływanie + 22,5 km rower (1 pętla) + 5,25 km bieg (2 pętle).
 4. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Kaski są obowiązkowe.
 5. Podczas zawodów sztafet na dystansie 1/8 IM będą wprowadzone limity czasowe:
  • pływanie 15 min,
  • pływanie + rower 1h 15 min,
  • limit końcowy 2h 15 min,
  • po upłynięciu tego czasu zawodnicy zostaną przez sędziów wycofani z zawodów (DNF).
 6. Liczba pętli może ulec zmianie. Ostateczny szczegółowy przebieg trasy zostanie opublikowany najpóźniej na miesiąc przed zawodami.

VIII. Wyposażenie obowiązkowe i dozwolone:

 1. Pianki są dozwolone.
 2. Zawody są rozgrywane w konwencji z zabronionym draftingiem (jazda na kole zabroniona). Rowery do jazdy na czas (rowery czasowe) są dozwolone.
 3. Kaski są obowiązkowe.
 4. Na etapie pływackim należy wystartować w czepku dostarczonym przez organizatora

IX. Program zawodów:

07:00 - otwarcie Biura Zawodów, rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (w namiocie w okolicy strefy zmian),

9:15 - zakończenie wydawania pakietów (na dystansie 1/8 IM w tym sztafet),

7:00 - 9:30 - wprowadzanie rowerów do strefy zmian zawodników dystansu 1/8 IM w tym sztafet,

10:45 - START dystansu 1/8 IM w tym sztafet,

14:00 – 15:00 - wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian dystansu 1/8 IRONMAN w tym sztafet,

15:00 - dekoracja zwycięzców OPEN, kategorii wiekowych oraz sztafet dystansu 1/8 IM. 

X. Zasady rozgrywania triathlonu sztafet:

 1. Każdy zespół składa się z 3 zawodników, z czego każdy zawodnik jest "dedykowany" jednej dyscyplinie: pływanie, jazda na rowerze, bieg.
 2. Pierwsza zmiana (po pływaniu) nastąpi w wyznaczonej dla sztafet części strefy zmian.
 3. Druga zmiana (po jeździe rowerowej) nastąpi w wyznaczonej dla sztafet części strefy zmian.

XI. Punkty odżywcze:

 1. Na trasie biegowej będą znajdowały się dwa punkty odżywcze (na każdej pętli) w którym będą dostępne:
  • woda,
  • owoce.

XII. Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu podczas triathlonu wykona firma Plus Timing przy pomocy chipów pasywnych.
 2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
  • po po pływaniu
  • po wyjściu ze strefy T1,
  • na pętli rowerowej,
  • po wyjściu ze strefy T2,
  • na mecie zawodów.
 3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas netto.
 4. Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.

XIII. Depozyt:

 1. W dniu zawodów, w godzinach 08:00 - 16:00 przy biurze zawodów oraz przy starcie do konkurencji pływackiej będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem (koordynatorem depozytu).
 3. Rzeczy, które nie zostaną odebrane do godziny 16:00 w dniu zawodów, będą do odbioru w Kole przy ul. Kolejowej 8/48 przez kilka tygodni. Organizator nie wysyła rzeczy, które nie zostaną odebrane.

XIV. Opłata startowa:

 1. Każda ze sztafet musi dokonać opłaty startowej poprzez formularz płatności elektronicznych (Przelewy24.pl) dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Można dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
  Fundacja Jeszcze wiecej sportu.
  Kolejowa 12/10
  62-600 Koło
  LBS w Strzałkowie 41 8543 0000 2005 4510 8679 0001
  BIC/SWIFT: GBWCPLPP
  W tytule: ”Imię i nazwisko, opłata startowa, miasto, dystans"
 3. Przy płatności on-line przez system Przelewy24.pl doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego Przelewy24.pl, prowizja nie zostanie naliczona.
 4. Na dystansie 1/8 IM - sztafety obowiązuje opłata startowa 179 PLN.
 5. W przypadku niewypełniania limitu zgłoszeń, opłata startowa  w dniu zawodów będzie wynosiła 179 PLN.
 6. W przypadku rezygnacji z triathlonu do 31 maja 2021 istnieje możliwość zwrotu 50% uiszczonej opłaty opłaty startowej. Istnieje także możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN oraz opłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 27 czerwca 2021.
 7. Na życzenie uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT.
 8. Do udziału w zawodach nie będzie wymagana licencja PZTri.

XV. Świadczenia:

 1. Każda ze sztafet która zgłosi się do triathlonu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy, a zawodnicy sztafet, które ukończą zawody otrzymają dodatkowo pamiątkowe medale.
 2. Pakiet startowy zawiera:
  • numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
  • czepek;
  • upominki: w zależności od pozyskanych sponsorów;
  • zestaw regeneracyjny (na mecie zawodów).

XVI. Klasyfikacje:

W rywalizacji sztafet na dystansie 1/8 IM będzie prowadzona wyłącznie klasyfikacja OPEN (bez rozróżnienia na płeć, czy wiek uczestników sztafety) - nagradzane miejsca: I-III.

XVII. Nagrody:

 1. Trzy pierwsze sztafety otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

XVIII. Wyniki:

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.rivertriathlon.pl w zakładce „Wyniki”.

XIX.  Postępowanie reklamacyjne:

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą triathlonową należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: biuro@rivertriathlon.pl z dopiskiem „Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje organizator rozpatrywać będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

XX. Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników triathlonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych;
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w triathlonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji triathlonu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do triathlonu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018, oraz rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności”.

XXI. Postanowienia końcowe:

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Triathlonu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlonie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania rywalizacji podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Triathlonie.
 8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 9. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze zawodów, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 11. Zawody zostaną przeprowadzone według przepisów sportowych Polskiego Związku Triathlonu.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizatorzy Triathlonu